• Voornaam:   
 • Familienaam:   

Gebruiksvoorwaarden


 1. Aanvaarding van de 'Gebruiksvoorwaarden' en wijzigingen
 2. De site operator dienst
 3. Uw verantwoordelijkheden en registratieverplichtingen
 4. Privacybeleid
 5. Registratie en wachtwoord
 6. Uw gedrag
 7. Indiening van de inhoud op deze site
 8. Diensten van derden
 9. AFWIJZING VAN GARANTIES
 10. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
 11. Voorbehoud van rechten
 12. Kennisgeving van schending van het auteursrecht
 13. Toepasselijk recht
 14. Wijzigingen in deze "Voorwaarden voor gebruik"
 15. Allerlei informatie

 1. Aanvaarding van de 'Gebruiksvoorwaarden' en wijzigingen
 2. Elke keer dat u deze site bezoekt of gebruikt, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de ''Gebruiksvoorwaarden', ook indien gewijzigd met of zonder kennisgeving aan u. Daarnaast zal uw gebruik van de diensten op deze site of toegankelijk via deze site onderworpen zijn aan alle regels of richtlijnen die van toepassing zijn op deze diensten, en zullen als zodanig zijn opgenomen in deze 'Gebruiksvoorwaarden'. Lees ook de 'Privacy Policy' die van toepassing is op deze site.

 3. De site operator dienst
 4. Deze site en de diensten die u op en via deze website wordt aangeboden op een 'as is' basis. U stemt ermee in dat 'brabantse-genealogie.nl' zich het recht voorbehoudt deze bepalingen te wijzigen of de service van deze site te stoppen en om de door u verstrekte gegevens te verwijderen, tijdelijk of permanent, op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid jegens u (zie hieronder voor informatie over kennisgeving van wijzigingen). 'brabantse-genealogie.nl' kan niet verantwoordelijk worden gehouden of aansprakelijk gesteld voor tijdigheid, verwijdering van gegevens, het niet opslaan, onnauwkeurigheid van informatie, of onjuiste levering van informatie.

 5. Uw verantwoordelijkheden en registratieverplichtingen
 6. Voor het gebruik van deze site of bepaalde delen ervan, kan u gevraagd worden om zich te registreren voor een gebruikersaccount, in dit geval, gaat u akkoord met waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken op verzoek, en - als er een minimumleeftijd vereist is voor in aanmerking te komen voor een gebruikersaccount - verbindt u zich ertoe dat u ten minste de vereiste leeftijd heeft. Door u te registreren voor een gebruikersaccount, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de op deze site geldende Gebruikersvoorwaarden en ''Privacy Policy'', met inbegrip van eventuele wijzigingen die door 'brabantse-genealogie.nl' hierin gepubliceerd worden.

 7. Privacybeleid
 8. Registratie gegevens en andere persoonlijk identificeerbare informatie die opgeslagen wordt op de site is onderworpen aan de voorwaarden van de 'Privacy Policy' van 'brabantse-genealogie.nl'.

 9. Registratie en wachtwoord
 10. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord, en u zal verantwoordelijk worden gehouden voor alle gebruik van uw account en / of gebruikersnaam, ongeacht wel of niet door u geautoriseerd. U stemt ermee in onmiddellijk 'brabantse-genealogie.nl' van elk onbevoegd gebruik van uw account, gebruikersnaam of wachtwoord op de hoogte te stellen.

  'brabantse-genealogie.nl' heeft het recht om een nieuwe gebruikersaccount registratie af te keuren en dus ook niet te activeren. Door zich te registreren voor een account op deze site, gaat u ermee akkoord dat 'brabantse-genealogie.nl' beslist over de goedkeuring van nieuwe registraties en de sluiting van bestaande accounts, zonder enige aansprakelijkheid jegens u.

 11. Uw gedrag
 12. U stemt ermee in dat alle informatie en/of gegevens zoals tekst, software, code, muziek of geluid, foto's of afbeeldingen, video of animaties of andere materialen ('content'), beschikbaar gemaakt voor het publiek of prive, onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de persoon valt onder wiens gebruikersaccount deze informatie is gepubliceerd. U stemt ermee in dat deze site u kan blootstellen aan inhoud die mogelijk aanstootgevend of beledigend is. 'brabantse-genealogie.nl' zal op geen enkele manier verantwoordelijk zijn voor de inhoud op deze site, noch voor eventuele fouten of weglatingen. Echter, als je inhoud op deze site ziet die beledigend is of ongepast, neem dan contact op met 'brabantse-genealogie.nl'.
  Door het gebruik van deze site verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende bepalingen:
  1. Het is niet toegestaan inhoud toe te voegen of je te gedragen op een manier die kan worden opgevat als:
   • illegaal
   • onwettig
   • dreigend
   • schadelijk
   • beledigend
   • storend
   • stalking
   • onrechtmatig
   • lasterlijk
   • grof
   • obsceen
   • offensief
   • verwerpelijk
   • pornografisch
   • met de bedoeling het verstoren of hinderen van de werking van deze site of enig dienst
   • gebruiken van de site met een virus besmette PC of andere destructieve of schadelijke programma's
   • activiteiten die aanleiding kan geven tot civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid
   • in strijd met een van toepassing zijnde lokale, nationale of internationale wetgeving
  2. U mag zich niet uitgeven als een ander persoon of met een verkeerde identiteit.
  3. U mag ook anderszins te smeden of proberen te verbergen of verkeerde voorstelling van de oorsprong van enige inhoud die door u.
  4. U mag geen informatie verzamelen over andere gebruikers.
  5. U mag geen commerciele activiteiten ontplooien of op enigerlei wijze deze site of inhoud gebruiken voor geldelijk gewin.

  Het niet naleven van een van de clausules van deze paragraaf 6 van deze Gebruikersvoorwaarden zal worden beschouwd als goede reden voor onmiddellijke sluiting van uw account, en kan u leiden tot strafrechtelijke vervolging. Voor meer informatie over de gebruiker en het afsluiten van gebruikersaccounts, verwijzen wij u naar de site 'Privacy Policy'.

  Als u zich bewust wordt van een schending van deze Gebruikersvoorwaarden door een geregistreerde gebruiker van deze site, neem dan contact op met de beheerder van deze site.

 13. Indiening van de inhoud op deze site
 14. Door het verstrekken van gegevens naar deze site gaat u akkoord met de volgende bepalingen:

  1. U geeft 'brabantse-genealogie.nl' een wereldwijde, royalty-vrije, eeuwigdurende, niet-exclusief recht en licentie (met inbegrip van alle morele rechten of andere noodzakelijke rechten) voor het te gebruiken, weer te geven, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, publiceren, distribueren, uit te voeren, te bevorderen, te archiveren, te vertalen, en om afgeleide werken en compilaties te creeren, geheel of gedeeltelijk. Deze licentie is van toepassing met betrekking tot een vorm, media of technologie al bekend op het moment van levering of later ontwikkeld.
  2. U garandeert en bevestigt dat u alle wettelijke, morele en andere rechten verleent aan 'brabantse-genealogie.nl' die nodig kunnen zijn voor de licentie die in dit hoofdstuk 7.
  3. U erkent en stemt ermee in dat 'brabantse-genealogie.nl' het volste recht en volledige discretie heeft (maar niet verplicht) om te publiceren, of te verwijderen, of om de toegang te blokkeren tot alle inhoud die u te bieden heeft, op elk moment en om welke reden dan ook, met of zonder toestemming.
  4. Het is niet toegestaan deze site of enige inhoud of dienst op een commerciele manier te gebruiken, of op een manier die junk mail, spam, kettingbrieven, piramidespelen, of enige andere vorm van ongeoorloofde reclame zou inhouden.
  5. U mag deze site en de inhoud niet gebruiken voor andere diensten zonder expliciete toestemming van 'brabantse-genealogie.nl'.
  6. U mag deze site niet gebruiken of diensten of faciliteiten die op deze site of via deze site worden aangeboden om contact op te nemen met gebruikers van de site of andere personen voor eventuele illegale of onwettige doeleinden.
  7. U mag geen enkele inhoud aanleveren die aanleiding zou kunnen geven zodat 'brabantse-genealogie.nl' burgerrechtelijk of strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld, of die kunnen worden beschouwd als een schending van een lokale, nationale of internationale wetgeving, dit omvat met name - maar niet zich beperkt tot - wetten met betrekking tot auteursrechten, handelsmerken, patenten of handelsgeheimen.

 15. Diensten van derden
 16. Goederen en diensten van derden kunnen worden geadverteerd en / of beschikbaar gesteld op of via deze site. Producten en diensten moeten voldoen aan de Gebruikersvoorwaarden en 'Privacy Policy' van deze site. 'brabantse-genealogie.nl' zal op geen enkele wijze aansprakelijk zijn of verantwoordelijk voor een van uw relaties of interactie met derden. Ook zal 'brabantse-genealogie.nl' niet aansprakelijk of verantwoordelijk zijn op enigerlei wijze voor de kwaliteit, continuiteit of bevredigende bepaling van derden producten en diensten.

 17. AFWIJZING VAN GARANTIES
 18. U ACCEPTEERT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT HET GEBRUIK VAN DEZE SITE EN DIENSTEN OF CONTENT OP EIGEN RISICO IS. DIENSTEN EN INHOUD WORDEN U GELEVERD 'ZOALS DEZE IS', EN 'brabantse-genealogie.nl' UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, impliciete of expliciete, dit omvat (maar is niet beperkt tot) GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET -INBREUK. DE SITE OPERATOR BIEDT GEEN impliciete of expliciete garantie dat enig onderdeel van een Service ONONDERBROKEN, FOUTLOOS, VIRUSVRIJ, TIJDIG, VEILIG, nauwkeurig, betrouwbaar, OF VAN WELKE KWALITEIT ZIJN naastzich neerlegt. NOCH IS HET impliciet of UITDRUKKELIJK DAT ALLE INHOUD VEILIG IS OP EEN ANDERE WIJZE VOOR DOWNLOAD OF GEBRUIK gerechtvaardigd. U ACCEPTEERT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT NOCH 'brabantse-genealogie.nl' NOCH deelnemer aan een DIENST professionele advies van welke aard ook levert. U ACCEPTEERT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT ENIGE ADVIES OF ENIGE ANDERE INFORMATIE DIE VIA DEZE SITE GELEVERD WORDT uitsluitend mag worden gebruikt OP EIGEN RISICO, EN DAT 'brabantse-genealogie.nl' op geen enkele wijze aansprakelijk kan worden gesteld. Sommige jurisdicties staan niet toe dat afwijzing van impliciete garanties, en bepaalde verklaringen in de bovenstaande disclaimer mogelijk niet op u van toepassing zijn ten aanzien van impliciete garanties, de andere voorwaarden blijven onverminderd afdwingbaar.

 19. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
 20. U ACCEPTEERT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT 'brabantse-genealogie.nl' NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF SCHADE (ZELFS ALS DE SITE OPERATOR DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DEZE SCHADE). Dit omvat, maar is niet beperkt TOT SCHADE VOOR VERLIES VAN WINST, GOODWILL, GEBRUIK, GEGEVENS OF ANDERE IMMATERIELE VERLIEZEN ALS GEVOLG VAN: HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN OF HET NIET KUNNEN DIENSTEN, DE KOSTEN VAN HET VERKRIJGEN VAN VERVANGENDE GOEDEREN EN / OF DIENSTEN ALS GEVOLG VAN iedere transactie OP VIA DIENSTEN, ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW GEGEVENS TRANSMISSIES, VERKLARINGEN VAN DERDEN OF GEDRAG VAN DERDEN van diensten gebruik maken, of een ander probleem met betrekking tot diensten. In sommige rechtsgebieden is het niet toegestaan ??om de aansprakelijkheid te beperken en daarom dergelijke beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

 21. Voorbehoud van rechten
 22. 'brabantse-genealogie.nl' behoudt zich alle rechten voor, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle auteursrechten, handelsmerken, octrooien, handelsgeheimen en andere eigendomsrechten die 'brabantse-genealogie.nl' kan hebben ten aanzien van deze site, de inhoud ervan, en goederen en diensten die worden verschaft. Het gebruik van de rechten van 'brabantse-genealogie.nl' en eigendom vereist van 'brabantse-genealogie.nl' voorafgaande schriftelijke toestemming. Door het beschikbaar maken van services, voorziet 'brabantse-genealogie.nl' u niet van alle impliciete of expliciete licenties of rechten, en u zult geen rechten hebben om commerciele of andere onvoorziene gebruik van deze site of de dienstverlening te maken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 'brabantse-genealogie.nl'..

 23. Kennisgeving van schending van het auteursrecht
 24. Als u van mening bent dat uw eigendom is gebruikt op een manier die kan worden beschouwd als een schending van het auteursrecht of een schending van uw intellectuele eigendomsrechten, kan 'brabantse-genealogie.nl' worden gecontacteerd.

 25. Toepasselijk recht
 26. U stemt ermee in dat deze 'Gebruiksvoorwaarden' en alle geschillen die voortvloeien uit uw gebruik van deze site of de producten of geleverde diensten zullen worden beheerst door en geinterpreteerd in overeenstemming met de lokale wetten van toepassing zijnde op de woonplaats van 'brabantse-genealogie.nl', onverminderd eventuele verschillen tussen de genoemde toepasselijke wetgeving en de wetgeving die van kracht is op uw locatie. Door u te registreren voor een account op deze site, of door het gebruik van deze site en de diensten die het levert, aanvaardt u deze bevoegdheid toegekend aan de rechtbanken die jurisdictie heeft over de woonplaats van 'brabantse-genealogie.nl', en dat eventuele geschillen zullen worden gehoord door de genoemde rechtbanken. Wijzigingen in deze Gebruikersvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden aangebracht in deze Gebruikersvoorwaarden. Je kan in kennis gesteld worden van opmerkelijke veranderingen door een of meer van de volgende middelen:

 27. Wijzigingen in deze 'Gebruiksvoorwaarden'
  1. het plaatsen van een aankondiging op de site
  2. lezen en accepteren van een nieuwe 'Privacy Policy' voordat je kunt inloggen op de site
  3. een e-mailbericht verzonden naar het e-mailadres dat u heeft opgegeven als onderdeel van uw user account informatie
  4. als een verplichting voortvloeit uit juridische stappen voor ordehandhaving
  5. als deze site wordt aangekocht door een derde partij, in welk geval die derde partij in staat zal zijn om de gegevens te gebruiken op dezelfde wijze als beschreven in dit beleid.


  Echter, vervalt op geen enkele manier de toepassing van de nieuwe bepalingen van de ''Gebruiksvoorwaarden'' als er gefaald is om wijzigingen aan de site ''Gebruiksvoorwaarden'' mede te delen via 1 van bovenstaande methodes. U wordt aangeraden om de 'Gebruiksvoorwaarden' regelmatig opnieuw te lezen.

 28. Allerlei informatie
  1. In het geval dat enige bepaling van deze 'Gebruiksvoorwaarden' wordt geacht in strijd te zijn met de wetgeving van een rechtbank met jurisdictie over de partijen, zal de genoemde bepaling aldus worden uitgelegd aan de oorspronkelijke bedoelingen van de partijen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, en de rest van deze 'Gebruiksvoorwaarden' blijven geldig en van toepassing.
  2. Het falen van een van beide partijen en enig recht doen gelden op grond van deze 'Gebruiksvoorwaarden' zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van recht van die partij, en dit recht blijft onverkort van kracht.
  3. U stemt ermee in dat elke claim met betrekking tot deze site of de diensten moeten worden ingediend binnen een (1) jaar nadat deze claim of oorzaak is ontstaan, of de genoemde claim zal voor altijd worden uitgesloten, zonder rekening te houden met wetgeving.
  4. 'brabantse-genealogie.nl' kan de rechten en verplichtingen delegeren uit hoofde van deze 'Gebruiksvoorwaarden', in dit geval, 'brabantse-genealogie.nl' zal dan worden ontheven van verdere verplichtingen.

Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 12 november 2019.Snelle Links

Contact

Bericht Beheerder